Detta är FAS 

Fetalt alkoholsyndrom, FAS, är en medicinsk diagnos med tre fastställda kriterier.  
 

Kriterierna är

  • tillväxthämning (vikt, längd eller huvudomfång under tionde percentilen)

  • symtom från centrala nervsystemet (t.ex. hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter och utvecklingsstörning)

  • specifika ansiktsdrag (t.ex. korta ögonspringor, hudveck i inre ögonvrån och lång utslätad överläpp). 

De specifika ansiktsdragen kan vara diffusa. Liknande utseende kan finnas av andra orsaker, varför man inte ska dra slutsatser enbart utifrån barnets utseende.   

Flertalet barn som föds med alkoholrelaterade fosterskador uppfyller inte kriterierna för FAS.  

FAS ingår tillsammans med alla andra typer av fosterskador orsakade av alkoholexponering i paraplybeteckningen fetala alkoholspektrumstörningar, FASD.